สวทช.เตรียมจัด” NAC 2018 ” โชว์ศักยภาพวิจัยมุ่งเน้น

สวทช.เตรียมจัดงานประชุมวิชาการ  ประจำปี 2561 หรือ NAC 2018 พร้อมโชว์ศักยภาพผลงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น ตอบโจทย์ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ดร.ณรงค์   ศิริเลิศวรกุล   ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วย ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

สวทช. ในฐานะประธานจัดงานฯร่วมแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NSTDA Annual Conference) หรือ  NAC2018  ภายใต้หัวข้อ “ตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น” ดร.ณรงค์   ศิริเลิศวรกุล   ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า สวทช. ในฐานะเป็นหน่วยวิจัยและพัฒนาของประเทศผ่านการทำงานของ 4 ศูนย์แห่งชาติ และบริหารจัดการเพื่อนำงานวิจัยไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs สตาร์ทอัพ เกษตรกร และอุตสาหกรรม พร้อมสร้างความเชื่อมั่นว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนให้ประเทศก้าวข้ามขีดจำกัดและมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งถือเป็นโจทย์สำคัญของประเทศ   โดยงานประชุมวิชาการในปีนี้  จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น”ที่ สวทช. มุ่งเน้นไปยัง 5 กลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ  ผ่านการนำเสนอในรูปแบบของการสัมมนาแบบเจาะลึกและการจัดแสดงนิทรรศการโดยนักวิจัยเจ้าของผลงาน  ซึ่งคำว่า“ประเด็นมุ่งเน้น”  คือ สวทช. จะทำงานอย่างมุ่งเป้า  เน้นส่งเสริมนวัตกรรม  เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งอย่างครบวงจร  ทั้งนี้ “งานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น” สวทช. ได้ดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ สวทช. ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) โดยให้ความสำคัญกับการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ใน 5 ด้าน คืออาหารเพื่ออนาคต   ระบบขนส่งสมัยใหม่   การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทย  เคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ   และนวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews